Hrvatski

Harald Mori in Zagreb

June 2017, Congress of Logotherapy, Zagreb
Curriculum vitae

Harald Mori, Master of Science in Psychotherapy is working as psychotherapist in his private practice since 1991. Born 1962 in Klagenfurt am Wörthersee (Southern Austria) he got his education through medical (Doctor of Medicine, MD) and psychotherapeutic (MSc in Psychotherapy) studies in Graz, Vienna and Munich. He is licensed Psych-oncologist (1998), lecturer at the “MUW, Medical University of Vienna” – Psychiatric Department Prof. Kasper and “Viktor Frankl Seminar” (continuously since 1991) as well as teacher of future psychotherapists (LTEA) “ABILE” at Donau-Universität Krems.

Beside in European countries, he is teaching at universities and psychotherapy institutes worldwide like in Brazil, Argentina, Japan, Canada, NY City, Russia and South Korea, and recently in Peru.

In January 1987, as a young medical student (later graduate in psychotherapy), Harald Mori had the honor to meet Prof. Viktor Frankl in person. In the following ten years, he became his student and assistant at Frankl´s University lectures in Vienna as well as in his personal matters.

Harald Mori is licensed psychotherapist for Logo therapy and Existential Analysis in addition to his specialization in the area of Viktor Frankl´s life and work. Scientifically he is interested in psych-oncology since 1986 when he specialized in gynecological psych-oncology as well as in dolphin-assisted psychotherapy.

Životopis

Harald Mori, magistar znanosti iz psihoterapije radi kao psihoterapeut u svojoj privatnoj praksi od 1991. godine. Rođen je 1962. god. u Klagenfurtu na Wörthersee-u (Južna Austrija), studirao je medicinu (doktor medicine) i psihoterapiju (magistar psihoterapeut) u Grazu, Beču i Minhenu. Licencirani je psiho-onkolog (1998.g.), predavač je na MUW – Medicinskom fakultetu u Beču, Odjel za psihijatriju prof. Kaspera i na „Viktor Frankl seminaru“ (kontinuirano od 1991.g.) te edukator budućih psihoterapeuta (LTEA) „ABILE“ na Sveučilištu Donau u Kremsu.

Osim u europskim zemljama, predavač je na fakultetima i psihoterapijskim institutima širom svijeta, tj. u Brazilu, Argentini, Japanu, Kanadi, New Yorku, Rusiji i Južnoj Koreji a odnedavno i u Peruu.

U siječnju 1987.g., kao mladi student medicine (kasnije diplomirani psihoterapeut), Harald Mori imao je čast osobno susresti prof. Viktora Frankla. U sljedećih deset godina postao je njegov student i potom asistent na Franklovim sveučilišnim predavanjima u Beču te osobni pomoćnik.

Harald Mori licencirani je psihoterapeut za logoterapiju i egzistencijsku analizu uz specijalizaciju na području života i djela Viktora Frankla. Znanstveno proučava psiho-onkologiju otkada je 1986.g. specijalizirao ginekološku psiho-onkologiju kao i psihoterapiju s dupinima.

Kontakt
Info: www.viktorfrankl.at
Harald Mori, MSc
Erdbrustgasse 46
A-1160 Wien
haraldmoriaonat
Summary / Sažetak
Harald Mori: „Love as a Pathfinder for Authenticity“

In Viktor Frankl’s book „Man’s Search for Meaning“, there is a quote about meaning of love stating: „Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality“.
The contribution of Logo therapy (and Existential Analysis) to the phenomenon of love is huge. When a human being, a person (lat.: personare = being infused with spirit) tries to find out who he is and what would be important in his life, this person is in search for meaning.

However, it is not only about search for meaning but also about finding one’s identity and gaining autonomy. The singularity and uniqueness of human existence includes the need to become an authentic individual within society. Expressing one, living in line with what one’s individuality wants to create in this world in the limited lifetime, means to gain the autenthicity.
“You must first love yourself before you can be loved by others” or “You must be convinced of the importance of your life so that other human beings would be convinced of your value”, etc. These quotes clearly express the importance of finding a positive attitude and good feeling of a human being towards himself. The Bible says, “You shall love your neighbor as yourself” what means that a person must first be able to “love” himself.

Psychologically, we would call it a “constructive and positive self-perception or observation”. Logo therapy teaches a person how to live the challenge of self-transcendence in order to reach other people and goals outside of oneself. It is also important to come back, to look for a feedback from others and successfully completed activities in order to develop a healthy self-esteem through love.

Harald Mori: „Ljubav kao vodič za autentičnost“

U knjizi Viktora Frankla „Čovjekovo traganje za smislom“ nalazi se citat o smislu ljubavi koji kaže: „Ljubav je jedini način da se shvati drugo biće u najdubljoj srži njegove osobnosti.“
Veliki je doprinos logoterapije (i egzistencijalne analize) fenomenu ljubavi. Kada ljudsko biće, osoba – persona (lat. personare = biti prožet duhom) pokušava pronaći tko je i što bi bilo važno u njenom životu, ta je osoba u potrazi za smislom.

Međutim ovdje se ne radi samo o traženju smisla već i o pronalaženju vlastitog identiteta i vjerodostojnosti. Posebnost i jedinstvenost ljudskog postojanja uključuje potrebu da svaki pojedinac u društvu bude autentičan. Izražavajući se i živeći u skladu s onim što njegova individualnost želi stvoriti u ovom ograničenom životnom vijeku, znači dobiti na autentičnosti.
„Moraš voljeti sebe da bi te voljeli drugi“ ili „Moraš biti uvjeren u važnost vlastitog života pa će i druga ljudska bića biti uvjerena u tvoju vrijednost“ i sl. Ove izjave vrlo jasno izražavaju važnost pronalaženja načina dobrog ponašanja i pozitivnih osjećaja osobe prema samoj sebi. Biblija kaže: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ i to podrazumijeva da osoba mora najprije biti sposobna „voljeti“ samu sebe.

Psihološki to bismo nazvali „konstruktivna i pozitivna samopercepcija ili samoopažanje (tj. opažanje vlastitih psihičkih procesa)“. Logoterapija podučava osobu kako živjeti izazov samotranscendencije te (se) na taj način (o)krenuti prema ljudima i ciljevima koji su izvan njih samih. Ali isto je tako važno vratiti se unatrag, dobiti povratnu informaciju od drugih i uspješno provedenih aktivnosti kako bismo kroz ljubav razvili zdravo samopouzdanje.

Harald Mori na seminaru "Psihoonkološki aspekti logoterapije i egzistencijalne analize"

ZAGREB - Neke osobe za dijagnozu raka saznaju od liječnika, a neke čak ni u osobnom kontaktu nego preko telefona. Kako god da saznaju - nitko na nju nije spreman. Nastupaju velike promjene i kod onkološkog pacijenta, ali i u obitelji. 

Psihoonkologija je relativno mlada grana psihoterapije, a o logoterapijskom pristupu i radu s onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima govorit će nam austrijski psihoterapeut i psihoonkolog Harald Mori na seminaru "Psihoonkološki aspekti logoterapije i egzistencijalne analize". Ovaj je seminar namijenjen psihoterapeutima, psiholozima, liječnicima i svima koji se susreću i/ili rade s osobama oboljelima od raka ili drugih teških bolesti. 

Harald Mori: „Psihološko praćenje i psihoterapijski rad s onkološkim pacijentima predstavlja poseban izazov u okviru pružanja pomoći oboljelima od kroničnih bolesti.
Dijagnoza rak za sve pogođene visoko je uznemirujuća i kao posljedicu sa sobom donosi gotovo uvijek velik broj terapija, prije svega na tjelesnoj razini. Na to se nadovezuje veliko psihičko opterećenje zbog drastično promijenjenih uvjeta života i često smanjene kvalitete života, zbog bolova i operacija, kao i zbog promjene tjelesnih funkcija i  slike o sebi. I sama je osoba, odnosno ono duhovno u čovjeku prisiljeno djelovati i time posebno značenje dobivaju teme poput: oblikovanje procesa bolesti i ozdravljenja te planovi za budućnosti i krize smisla. Svi parametri „tragičnog triasa“ prema Franklu postaju djelatni, zahtijevaju pozornost i terapijsku pomoć: patnja, pitanje krivnje i suočavanje sa smrtnošću.LTEA ima, u suradnji s drugim važnim psihoterapijskim pravcima, vodeću ulogu, jer posebno uvažava ljudsku duhovnu nevolju.

Logoterapiju unatrag pet godina u New Yorku uspješno primjenjuje uvaženi psihijatar, prof. Bill Breitbart iz Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)  i to u smislu „Meaning centered psychotherapy in cancer treatment“ za psihoonkološku potporu pacijentima oboljelima od raka. Na seminaru će biti prikazani teorijski sadržaji logoterapije i egzistencijalne analize s aspektima moderne psihoonkologije i mogućnosti njezine praktične primjene, te će s grupom biti prodiskutirani na osnovi aktualnih primjera iz klinike, odnosno svakodnevne prakse.“

Seminar se održava 18. - 19. ožujka, 2017. u Zagrebu, a više informacija pročitajte na www.vida.com.hr/psihoonkologija.

Copyright © 2024 Mori Harald - Psychotherapeut - Logotherapie und Existenzanalyse · Tel: +43 1 486 36 00 · haraldmori@aon.at
^ zum Seitenanfang